คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว/อยู่ระหว่างการยื่นคำขอ 
  2. เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุม
  3. สมัครได้หน่วยงานละ 1 คน

 

  


Visitors: 510,156