Download

เอกสารสัมมนา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม

 

  คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน 

 

เอกสารสัมมนา หัวข้อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของอาคารควบคุม
และโรงงานควบคุมเพื่อการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

เอกสารสัมมนา เรื่องการตรวจสอบระบบการรจัดการพลังงาน                

 

เอกสารการสัมมนา หัวข้อหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎหมาย

 

  เอกสารการสัมมนา แนวนโยบายด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

 

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน ระดับผู้ชำนาญการ

 

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 

เอกสารสัมมนา หัวข้อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
PPT 1
PPT 2

 

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน

 

เอกสารสัมมนา หัวข้อแนวปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน

 

แนวทางการกำหนดค่าจ้างตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

 

คู่มือ กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

 

Visitors: 459,201