หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในปี 2560 และปี 2561)

 

 

      3 วัน (18 ชั่วโมง)
     ทดสอบหมวดทฤษฎี 1.5 ชั่วโมง และหมวดปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

 

      ประมาณ 15 คน

 

  1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน และทดสอบผ่านทั้งหมวดทฤษฎี
    และหมวดปฏิบัติ
  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

     เอกสารประกอบการรับสมัคร
     1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                             2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ยังไม่หมดอายุ             3) เอกสารที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรืองานวิชาการ
        ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

 

     1) เปิดรับสมัครการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.thaienergyauditor.org เท่านั้น
       สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ตามวันและเวลาที่กำหนด

     2) ระบบการรับสมัครจะปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อมีจำนวนผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะได้รับเลขที่สมัครจากระบบ (แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม)

 

     1) ผู้สมัครที่ได้รับเลขที่สมัครจากระบบ จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ซึ่ง พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร จำนวนประมาณ 15 คน

     2) ผู้ที่ได้รับเลขสมัครอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ในกรณีต่อไปนี้
        - ขาดคุณสมบัติ หรือ
        - ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
        - มีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเกินจากที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

     3) พพ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทาง www.thaienergyauditor.org ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

 

 

     ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 


 

ถาม-ตอบ การฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน"
(ชื่อเดิม "ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน")

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
  - ปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ฉบับแก้ไข 

2. เนื้อหาหลักสูตรเหมือนเดิมหรือไม่     
  - เหมือนเดิมทุกประการ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อเท่านั้น

3. ถ้าเคยเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาอบรมใหม่หรือไม่
  - ไม่ต้อง       

4. ถ้าเคยเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาสอบใหม่หรือไม่    
  - กรณีสอบผ่านแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกัน      
  - กรณีสอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี และ/หรือหมวดปฏิบัติ สามารถสมัครทดสอบซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องอบรมใหม่  

คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
1. กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ คาดว่าคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ได้ 
    ภายในปลายปี 2563

2. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  - อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ
    ให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องผ่านการประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 
    ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจฯ หรือไม่      
  - จะมีการประกาศแนวทางการปฏิบัติภายหลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ (คาดว่าภายในปลายปี 2562)

4. หากสอบผ่านทั้งหมวดทฤษฎีและปฏิบัติและได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามกฎหมาย ได้เลยหรือไม่
  - ไม่ได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน

Visitors: 589,533