รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

 

รุ่นที่ 1
ทดสอบซ่อม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 2 ทดสอบซ่อม วันที่ 18 ธันวาคม 2562
Visitors: 510,156