การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ปี 2562
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

              
     
      

 


รายละเอียดการฝึกอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ดังนี้
(1) หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า       จำนวน 4 รุ่น
(2) หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานด้านเครื่องกล     จำนวน 4 รุ่น


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ (1) และข้อ (2) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในทีมของผู้ได้  รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการในทีมของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ หรือสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงงาน ในระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการหรือผู้ชำนาญการแล้ว
  • บุคคลอื่นที่ พพ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมได้


เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร

ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แต่ละคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้  1 หลักสูตร


เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมตามลำดับก่อนหลังการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง www.thaienergyauditor.org


เกณฑการสำเร็จการอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ และจะได้หนังสือรับรองเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก พพ.


วิธีการสมัคร

สมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.thaienergyauditor.org 

 

 

Visitors: 589,531