“หลักสูตรเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพ
สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”

หมายเหตุ กำหนดการอบรมแต่ละวัน เวลา 09.00 -16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.

 

           ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ แผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ (EEDP 2015) (พ.ศ. 2558 - 2579) ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกภาคเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและทัดเทียมสากล

          ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังนั้นระบบ
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมประสบความสำเร็จได้ จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
ให้กับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ทั้งระดับผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

           หลักสูตรเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 4 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ดังนี้

          (1) หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน                     จำนวน 4 รุ่น
          (2) หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    จำนวน 3 รุ่น
             สำหรับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
          (3) หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    จำนวน 3 รุ่น
             สำหรับผู้ชำนาญการ
          (4) หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน                      จำนวน 2 รุ่น

1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในทีมของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไว้แล้ว
หรืออยู่ระหว่างการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการในทีมของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ 
หรือสำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามข้อ (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
   (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 1
   (2) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
   (3) ต้องไม่เป็นที่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่จัดโดย พพ. ในปี พ.ศ. 2560 - 2561

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

3. หรือบุคคลอื่นที่ พพ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมได้

          ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการแต่ละคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการอบรมได้คนละ 2 หลักสูตร

          พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดให้เข้ารับการอบรมตามลำดับก่อนหลังการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง www.thaienergyauditor.org ตามที่กำหนดในแผนการอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร ต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ และจะได้หนังสือรับรองเป็นผู้เข้ารับการอบรมจาก พพ.

2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรตามข้อ (4) ที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
   - กรณีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่ พพ. กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้สำเร็จ
การฝึกอบรมจาก พพ.
   - กรณีทดสอบไม่ผ่าน จะได้หนังสือรับรองการสัมมนา จาก พพ.

 

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.thaienergyauditor.org
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ระบบการรับสมัครออนไลน์จะปิดการรับสมัครอัตโนมัติเมื่อมีผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้

 

Visitors: 482,680