รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

 

รุ่นที่ 1
อบรมวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่  3 - 5 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่  24 - 26 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 9 อบรมวันที่ 3 - 5 มกราคม 2563
รุ่นที่ 10 อบรมวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563
Visitors: 579,858