ทดสอบซ่อม หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
(สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน)

 

ถาม-ตอบ การฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน"
(ชื่อเดิม "ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน")

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
  - ปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ฉบับแก้ไข 

2. เนื้อหาหลักสูตรเหมือนเดิมหรือไม่     
  - เหมือนเดิมทุกประการ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อเท่านั้น

3. ถ้าเคยเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาอบรมใหม่หรือไม่
  - ไม่ต้อง       

4. ถ้าเคยเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาสอบใหม่หรือไม่    
  - กรณีสอบผ่านแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกัน      
  - กรณีสอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี และ/หรือหมวดปฏิบัติ สามารถสมัครทดสอบซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องอบรมใหม่  

คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
1. กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ คาดว่าคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ได้ 
    ภายในปลายปี 2562

2. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  - อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ
    ให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องผ่านการประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 
    ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจฯ หรือไม่      
  - จะมีการประกาศแนวทางการปฏิบัติภายหลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ (คาดว่าภายในปลายปี 2562)

4. หากสอบผ่านทั้งหมวดทฤษฎีและปฏิบัติและได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามกฎหมาย ได้เลยหรือไม่
  - ไม่ได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรม
1. มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  - ไม่มี

2. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่เข้ารับการอบรมเลย หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้หมดสิทธิ์สอบ สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ได้

3. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่มาเข้ารับการทดสอบ 
   ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ไม่ได้    

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการทดสอบ และการสอบซ่อม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้ (2562) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถเข้ารับการทดสอบได้ 2 ครั้ง
   ครั้งที่ 1 เข้ารับการทดสอบตามวันที่ที่กำหนดไว้ ในแผนการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
   ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) : ในกรณีที่สอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมตามแผน
          การสอบซ่อมได้

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีก่อนหน้านี้ (2560-2561) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมได้ 2 ครั้ง ตามแผนการสอบซ่อม

 


 

     1) ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี 2560 และปี 2561 ซึ่งมีผลการทดสอบ ดังนี้

       - สอบไม่ผ่านทั้งทฤษฎี และหมวดปฏิบัติ หรือ
       - สอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี หรือหมวดปฏิบัติ หมวดใดหมวดหนึ่ง หรือ
       - ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ แต่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบ

     2) ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี 2562 ซึ่งมีผลการทดสอบ ดังนี้

       - สอบไม่ผ่านทั้งหมวดทฤษฎี และหมวดปฏิบัติ หรือ
       - สอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี หรือหมวดปฏิบัติ หมวดใดหมวดหนึ่ง หรือ
       - 
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ แต่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบ

เอกสารประกอบการรับสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน

  

 

1) เปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dede.go.th เท่านั้น

2) สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่เปิดรับสมัครวันแรกของแต่ละรุ่น

3) ผู้สมัครที่ได้รับเลขที่สมัครจากระบบ จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่ง พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร

 

     1) ผู้สมัครที่ได้รับเลขที่สมัครจากระบบ จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่ง พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร จำนวนประมาณรุ่นละ 50 คน

     2) ผู้ที่ได้รับเลขสมัครอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการทดสอบซ่อม ในกรณีต่อไปนี้

       - ขาดคุณสมบัติ หรือ
       - ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
       - มีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเกินจากที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

     3) พพ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมทาง www.thaienergyauditor.org ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

 

     ผู้เข้ารับการทดสอบ จะทดสอบเฉพาะหมวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยใช้เวลาในการทดสอบ ดังนี้
     ทดสอบหมวดทฤษฎี     1.5   ชั่วโมง
     ทดสอบหมวดปฏิบัติ     4.0   ชั่วโมง

 

     ต้องสอบผ่านข้อสอบหมวดทฤษฎีและหมวดปฏิบัติ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 75 ในแต่ละหมวด
โดย พพ. จะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันที่ที่กำหนดไว้

 

1) ผู้สอบผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบพร้อมกับวุฒิบัตร

2) ผู้สอบไม่ผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานการสมัครขอรับการสอบซ่อม โดย พพ. จะมีประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบซ่อมทาง www.dede.go.th

3) พพ. จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการทดสอบ/วุฒิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ใน
ใบสมัครอบรม โดยสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ทาง www.dede.go.th

 

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


 

Visitors: 589,531