ทดสอบซ่อม หลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน”
(สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน)

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบไม่ผ่านในปี 2560 สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมได้ 2 ครั้ง 

โดยสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ในรุ่นที่ 11-14 ตามแผนการทดสอบซ่อม

    

 

 หมายเหตุ : แผนและกำหนดการการจัดทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง
          จะแจ้งให้ทราบทาง www.dede.go.th

          รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ทาง www.dede.go.th เท่านั้น

 

  

 

     ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปี 2560 และปี 2561 ซึ่งมีผลทดสอบดังนี้

1) สอบไม่ผ่านทั้งสองหมวด หรือ

2) สอบไม่ผ่านหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือ

3) ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ แต่ยังไม่เข้ารับการทดสอบ

เอกสารประกอบการรับสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน

  

      จำนวน 10 รุ่น (รุ่นละ 55 คน)

 

1) เปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dede.go.th

2) สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่เปิดรับสมัครวันแรกของแต่ละรุ่น

3) ระบบการรับสมัครจะปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อมีจำนวนผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะได้รับเลขที่สมัครจากระบบ (แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบ) ทั้งนี้ พพ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

    พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละรุ่น จำนวนรุ่นละไม่เกิน 55 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ พพ. กำหนด ตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ทาง www.dede.go.th ตามวันที่ที่กำหนดไว้

 

     ผู้เข้ารับการทดสอบ จะทดสอบเฉพาะหมวดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยใช้เวลาในการทดสอบ ดังนี้
     ทดสอบหมวดทฤษฎี     1.5   ชั่วโมง
     ทดสอบหมวดปฏิบัติ     4.0   ชั่วโมง

 

     ต้องสอบผ่านข้อสอบหมวดทฤษฎีและหมวดปฏิบัติ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 75 ในแต่ละหมวด
โดย พพ. จะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันที่ที่กำหนดไว้

 

1) ผู้สอบผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบพร้อมกับวุฒิบัตร

2) ผู้สอบไม่ผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานการสมัครขอรับการสอบซ่อม โดย พพ. จะมีประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบซ่อมทาง www.dede.go.th

3) พพ. จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการทดสอบ/วุฒิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ใน
ใบสมัครอบรม โดยสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ทาง www.dede.go.th

 

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


 

Visitors: 490,253