วีดีโอการฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม BEC

       ข้อควรระวังในการทำข้อสอบปฏิบัติ


ถาม-ตอบ การฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน"
(ชื่อเดิม "ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน")

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
  - ปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ฉบับแก้ไข 

2. เนื้อหาหลักสูตรเหมือนเดิมหรือไม่     
  - เหมือนเดิมทุกประการ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อเท่านั้น

3. ถ้าเคยเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาอบรมใหม่หรือไม่
  - ไม่ต้อง       

4. ถ้าเคยเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาสอบใหม่หรือไม่    
  - กรณีสอบผ่านแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกัน      
  - กรณีสอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี และ/หรือหมวดปฏิบัติ สามารถสมัครทดสอบซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องอบรมใหม่  

คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
1. กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ คาดว่าคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ได้ 
    ภายในปลายปี 2562

2. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  - อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ
    ให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องผ่านการประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 
    ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจฯ หรือไม่      
  - จะมีการประกาศแนวทางการปฏิบัติภายหลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ (คาดว่าภายในปลายปี 2562)

4. หากสอบผ่านทั้งหมวดทฤษฎีและปฏิบัติและได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจ     ประเมินตามกฎหมาย ได้เลยหรือไม่
  - ไม่ได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรม
1. มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  - ไม่มี

2. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่เข้ารับการอบรมเลย หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตาม     เกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้หมดสิทธิ์สอบ สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ได้

3. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่มาเข้ารับการทดสอบ 
   ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ไม่ได้    

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการทดสอบ และการสอบซ่อม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้ (2562) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถเข้ารับการทดสอบได้ 2 ครั้ง
   ครั้งที่ 1 เข้ารับการทดสอบตามวันที่ที่กำหนดไว้ ในแผนการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
   ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) : ในกรณีที่สอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมตามแผน
          การสอบซ่อมได้

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีก่อนหน้านี้ (2560-2561) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมได้ 2 ครั้ง ตามแผนการสอบซ่อม

 

 

      

Visitors: 589,533