หลักสูตรวิทยากร “ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน”
(สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งหมวดทฤษฎีและหมวดปฏิบัติ)


ถาม-ตอบ การฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน"

(ชื่อเดิม "ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน")

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร
1. ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
  - ปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ฉบับแก้ไข 

2. เนื้อหาหลักสูตรเหมือนเดิมหรือไม่     
  - เหมือนเดิมทุกประการ เปลี่ยนแต่เพียงชื่อเท่านั้น

3. ถ้าเคยเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาอบรมใหม่หรือไม่
  - ไม่ต้อง
       

4. ถ้าเคยเข้าทดสอบหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” แล้ว ต้องมาสอบใหม่หรือไม่    
  - กรณีสอบผ่านแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกัน      
  - กรณีสอบไม่ผ่านหมวดทฤษฎี และ/หรือหมวดปฏิบัติ สามารถสมัครทดสอบซ่อมได้เลย โดยไม่ต้องอบรมใหม่  

คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย
1. กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ คาดว่าคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ได้
    ภายในปลายปี 2563

2. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
  - อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ
    ให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องผ่านการประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน
    ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจฯ หรือไม่     
  - จะมีการประกาศแนวทางการปฏิบัติภายหลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ (คาดว่าภายในปลายปี 2562)

4. หากสอบผ่านทั้งหมวดทฤษฎีและปฏิบัติและได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามกฎหมาย ได้เลยหรือไม่
 ไม่ได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อน

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรม
1. มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  - ไม่มี

2. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่เข้ารับการอบรมเลย หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้หมดสิทธิ์สอบ สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ได้

3. หากเคยได้รับการอนุมัติรายชื่อให้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่มาเข้ารับการทดสอบ
   ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน สามารถสมัครอบรมในปีนี้ได้หรือไม่
  - ไม่ได้    

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการทดสอบ และการสอบซ่อม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้ (2562) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถเข้ารับการทดสอบได้ 2 ครั้ง
   ครั้งที่ 1 เข้ารับการทดสอบตามวันที่ที่กำหนดไว้ ในแผนการฝึกอบรมแต่ละรุ่น
   ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) : ในกรณีที่สอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมตามแผน
          การสอบซ่อมได้

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีก่อนหน้านี้ (2560-2561) สามารถสอบได้กี่ครั้ง
  - สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมได้ 2 ครั้ง ตามแผนการสอบซ่อม


 

      3 วัน (18 ชั่วโมง)
     ทดสอบหมวดทฤษฎี 1.5 ชั่วโมง และหมวดปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

 

      จำนวน 9 รุ่น (รุ่นละ 55 คน)

 

  1. มีสัญชาติไทย
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
      หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ที่ยังไม่หมดอายุ

     เอกสารประกอบการรับสมัคร
     1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ยังไม่หมดอายุ

     

     1) เปิดรับสมัครการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dede.go.th เท่านั้น
       สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่เปิดรับสมัครวันแรกของแต่ละรุ่น

     2) ระบบการรับสมัครจะปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อมีจำนวนผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะได้รับเลขที่สมัครจากระบบ (แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม)

 

     1) ผู้สมัครที่ได้รับเลขที่สมัครจากระบบ จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่ง พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร จำนวนรุ่นละ 55 คน
(9 รุ่น)

     2) ผู้ที่ได้รับเลขสมัครอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ในกรณีต่อไปนี้
        - ขาดคุณสมบัติ หรือ
        - ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
        - มีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเกินจากที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

     3) พพ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

 

     1) เป็นผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร

     2) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่ พพ. กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น เท่านั้น

 

     ต้องสอบผ่านข้อสอบหมวดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 75 ในแต่ละหมวด
โดย พพ. จะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันที่ที่กำหนดไว้

 

     1) ผู้สอบผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบพร้อมกับวุฒิบัตร

     2) ผู้สอบไม่ผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานการสมัครขอรับการสอบซ่อม โดย พพ.
จะมีประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบซ่อมทาง www.dede.go.th

     3) พพ. จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการทดสอบ/วุฒิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ใน
ใบสมัครอบรม โดยสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ทาง www.dede.go.th

 

 

     ห้อง Big Data Virtual สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
   


 

Visitors: 589,534