หลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน”
(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในปี 2560)

ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ทดสอบไม่ผ่านในปี 2561 สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบซ่อมได้ 2 ครั้ง
โดยสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ในรุ่นที่ 7-10
(แผนการจัดทดสอบซ่อม)

 

หมายเหตุ แผนและกำหนดการจัดอบรม การทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบทาง www.dede.go.th รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบ ทาง www.dede.go.th เท่านั้น 

 

 

 

 

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีการออกแบบให้ระบบต่างๆ ของอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกับอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย (1) อาคารสำนักงาน (2) สถานศึกษา (3) โรงมโหรสพ (4) ห้างสรรพสินค้า (5) อาคารชุมนุมคน (6) อาคารสถานบริการ (7) สถานพยาบาล (8) อาคารชุด (9) โรงแรม ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบกรอบอาคาร (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบปรับอากาศ (4) อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (5) การใช้พลังงานรวมของอาคาร และ (6) การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร 

     ทั้งนี้ พพ. อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง
ต้องได้รับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร จะต้องยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารได้มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้การรับรองแบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารตามที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.... สามารถรองรับการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พพ. จึงได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนฝึกอบรมและ ทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฯ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่ พพ. กำหนด
จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานกับ พพ. ได้ในโอกาสต่อไป   
     เพื่อฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ

      3 วัน (18 ชั่วโมง)

 

      จำนวน 10 รุ่น (รุ่นละ 55 คน)

 

  1. มีสัญชาติไทย
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
      หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
  3. ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” ในปี 2560
      (รายละเอียด)

     เอกสารประกอบการรับสมัคร
     1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

     

     1) เปิดรับสมัครการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dede.go.th 
       สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่เปิดรับสมัครวันแรกของแต่ละรุ่น

     2) ระบบการรับสมัครจะปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อมีจำนวนผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะได้รับเลขที่สมัครจากระบบ (แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม) ทั้งนี้ พพ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

     พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น จำนวนรุ่นละไม่เกิน 55 คน โดยพิจารณาจากเอกสารและ
หลักฐานการสมัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่ พพ. กำหนด ตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

 

1) เป็นผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร

2) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่ พพ. กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น เท่านั้น

 

     ต้องสอบผ่านข้อสอบหมวดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 75 ในแต่ละหมวด
โดย พพ. จะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม ทาง www.dede.go.th ตามวันที่ที่กำหนดไว้

 

1) ผู้สอบผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบพร้อมกับวุฒิบัตร

2) ผู้สอบไม่ผ่าน จะได้รับหนังสือแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานการสมัครขอรับการสอบซ่อม โดย พพ.
  จะมีประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบซ่อมทาง www.dede.go.th

3) พพ. จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการทดสอบ/วุฒิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ใน
  ใบสมัครอบรม โดยสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ทาง www.dede.go.th

 

 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 


 

Visitors: 490,253