กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550)

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556

ประกาศ พพ. เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

ประกาศ พพ. เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดทีมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม (ยกเลิก)

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559

ประกาศ พพ. เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (เพิ่มเติม)

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ พพ. เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดทีมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ พพ. เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)

 ประกาศ พพ. เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
Visitors: 589,533