กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

2.  

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552

3.

กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

4.

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552

5. 

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556

6. 

ประกาศ พพ. เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ หรือ
ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556

7. 

ประกาศ พพ. เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

8. 

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558

9. 

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดทีมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่สังกัด
อยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม

10.

ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559

11.

ประกาศ พพ. เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (เพิ่มเติม)

12.

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560

13.

ประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560 (เพิ่มเติม)

Visitors: 499,824