แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก

แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาต

1. แบบ บตพ.1 คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
2. แบบ บตพ.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
3. แบบ บตพ.3 คำขอใบแทนใบอนุญาต
4. แบบ บตพ.4 คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
5. แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอำนาจ
6. แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ
7. แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
8. แบบ บตพ.8 คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ
9. แบบ บตพ.9 คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 

 


 

ตัวอย่างการกรอกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบฯ 

แบบ บตพ.1 : คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบฯ 
แบบ บตพ.4 : คำรับรองของผู้รับใบอนุญาต
แบบ บตพ.6 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.7 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.8 : คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 1
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 2


2. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

แบบ บตพ.2 : คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.4 : คำรับรองของผู้รับใบอนุญาต
แบบ บตพ.6 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.7 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.8 : คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ (เพิ่มผู้ชำนาญการ)
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ


3. คำขอใบแทนใบอนุญาต

แบบ บตพ.3 : คำขอใบแทนใบอนุญาต

 

ประเภทนิติบุคคล

1. คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบฯ 

แบบ บตพ.1 : คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบฯ
แบบ บตพ.4 : คำรับรองของผู้รับใบอนุญาต
แบบ บตพ.5 : หนังสือมอบอำนาจ
แบบ บตพ.6 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.7 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.8 : คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 1
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 2


2. คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

แบบ บตพ.2 : คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.4 : คำรับรองของผู้รับใบอนุญาต
แบบ บตพ.6 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.7 : บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
แบบ บตพ.9 : คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (เพิ่มผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)


3. คำขอใบแทนใบอนุญาต

แบบ บตพ.3 : คำขอใบแทนใบอนุญาต

 

Visitors: 579,860