ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพฯ โดยมีหลักสูตรดังนี้
1) เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
2) เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม
3) การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : 1. หากท่านใดเรียนหลักสูตร 4) แล้ว ซึ่งจัดโดย พพ. ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2560 แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนในหลักสูตร 4) ซ้ำอีกได้ 
         2. ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สามารถส่งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการในสังกัดแต่ละคนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1) - 3) อย่างน้อย 1 หลักสูตร และหลักสูตรที่ 4) ได้อีก 1 หลักสูตร

 

หมายเหตุ 1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

       2. เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัคร และระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดการ
รับสมัครอัตโนมัติ
เมื่อมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้
       3. พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น (จำนวนจำกัด) โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ พพ. กำหนด ตามลำดับก่อน - หลังการสมัคร

 

     ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ แผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ (EEDP 2015) (พ.ศ. 2558 - 2579) ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกภาคเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและทัดเทียมสากล

     ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังนั้นระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมประสบความสำเร็จได้ จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน ให้กับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทั้งระดับผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องด้านวิชาชีพสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประกอบด้วย 4 หลักสูตร จำนวน 13 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม  จำนวน 2 รุ่น
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม จำนวน 5 รุ่น
3. หลักสูตรการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 รุ่น

4. หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

จำนวน 3 รุ่น


1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ชำนาญการ
หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการในทีมของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไว้แล้ว
   เอกสารประกอบการสมัคร
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ (4) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
   (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 1
   (2) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
      หรือสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
   (3) ต้องไม่เป็นที่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
      ที่จัดโดย พพ. ในปี พ.ศ. 2560
   เอกสารประกอบการสมัคร
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม


     พพ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมตามลำดับก่อนหลังการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง www.thaienergyauditor.org ตามที่กำหนดในแผนการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ และจะได้หนังสือรับรองเป็นผู้เข้ารับการฝีกอบรมจาก พพ.

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ (4) ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
   - กรณีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่ พพ. กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก พพ.
   - กรณีทดสอบไม่ผ่าน จะได้หนังสือรับรองการฝึกอบรม จาก พพ.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
นายสรพล สุธรรมวัต เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ : 0 2621 8970 หรือ 08 6399 1672
โทรสาร : 0 2621 6601
อีเมล : info@thaienergyauditor.org
www.thaienergyauditor.org

Visitors: 473,353