ระดับผู้ชำนาญการ

 

  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบซ่อม

 

   ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2559  ผลการทดสอบ
   ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2559  ผลการทดสอบ   

 

   สถานที่สอบซ่อม: (แผนที่)
   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
   ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   

3.  ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบซ่อม ทาง www.thaienergyauditor.org วันที่ 28 ตุลาคม 2559
4.  รอรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ทางไปรษณีย์
    ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร (เฉพาะกรณีที่สอบผ่านเท่านั้น)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ


ระยะเวลาการอบรม     2  วัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ใน
ประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 ได้แก่
  1. มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
  3. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับ
    ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
  4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม*

 *ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการ จะได้รับการพิจารณาก่อน ได้แก่ ผู้มีใบอนุญาต
  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร หรือระดับ
  วุฒิวิศวกร หรือระดับภาคภาคีวิศวกรพิเศษ งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน
  (ตามขนาดงานที่ระบุในใบอนุญาต)


กำหนดการฝึกอบรม  (ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม)

วิธีการสมัคร และขั้นตอนการฝึกอบรม
 1. จัดเตรียมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่

   1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม
   1.2. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม
   1.3. สำเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง
       การจัดการ
พลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการของผู้ขอรับการฝึกอบรม (สำหรับ
       ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ในปี 2559 ที่ยังไม่ได้รับ
       วุฒิบัตร ให้ใช้ไฟล์ภาพถ่ายผล
การสอบผ่านฯ หน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏ)
   1.4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 2. กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทาง              
   www.thaienergyauditor.org         

   เปิดรับสมัคร  วันที่ 31 สิงหาคม 59    
   ปิดรับสมัคร  วันที่ 18 กันยายน 59  

   (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

   เงื่อนไขการคัดเลือก
   รุ่นละ 50 คน จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน
   โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลำดับเวลาการสมัครก่อน-หลัง ในแต่ละรุ่น

 3. รับการยืนยันการส่งใบสมัครจากเวปไซต์ และพิมพ์ข้อมูลใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
 4. ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ทาง www.thaienergyauditor.org
    ในวันที่ 26 กันยายน 2559
 5. รอรับการแจ้งยืนยันการได้รับการคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางอีเมล
   ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 6. เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ได้รับการยืนยัน

   รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2559 - 1 ตุลาคม 2559    
   รุ่นที่ 2 วันที่  7 ตุลาคม 2559 - 8 ตุลาคม 2559 

 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ทาง www.thaienergyauditor.org
    วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
 8. รอรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
    ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร (เฉพาะกรณีที่สอบผ่านเท่านั้น)


วิธีการสมัครสอบซ่อม

 1. สมัครขอรับการสอบซ่อม ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.thaienergyauditor.org
    เท่านั้น 
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2559
   (ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ สามารถขอรับการสอบซ่อมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
 2. เข้าสอบซ่อม

   ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2559  (เวลา 14:00 -15:00 น.) หรือ    
   ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2559  (เวลา 14:00 -15:00 น.)

 3. ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบซ่อม ทาง www.thaienergyauditor.org  
    วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 4. รอรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
    ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร (เฉพาะกรณีที่สอบผ่านเท่านั้น)


เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอบรม       

  1. หากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแล้ว ไม่เข้ารับการอบรมตามรุ่นที่สมัครไว้ ถือว่า
    สละสิทธิ์ในการฝึกอบรม

  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต้องเข้าฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร โดยจะต้องลง
    ลายมือชื่อเป็นหลักฐานทุกวัน (ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08:30 - 09:00 น. และช่วงบ่าย       ระหว่างเวลา 12:30 - 13:00 น.)
  3. ผู้ที่ทดสอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
    จะสามารถนำวุฒิบัตร ไปใช้เป็นหลักฐานในการทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการในทีมที่ได้รับใบ         อนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้
  4. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการ         พลังงานตามกฎหมายได้ ถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
    จาก พพ. ตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์     วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ       พลังงาน พ.ศ. 2555
  5. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตได้ หากขาดคุณสมบัติและมี       ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 3 ของกฎกระทรวงฯ


สถานที่อบรม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลดแผนที่)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสรพล สุธรรมวัต
โทรศัพท์:  0 2621 8970  
โทรสาร:   0 2621 6601
อีเมล:    info@thaienergyauditor.org 


 

Visitors: 571,510