แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก

แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาต

1. แบบ บตพ.1: แบบคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

2. แบบ บตพ.2: แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

3. แบบ บตพ.3: แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต

3. แบบ บตพ.4: แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (ประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

4. แบบ บตพ.5: หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

5. แบบ บตพ.6: บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

6. แบบ บตพ.7: บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

7. แบบ บตพ.8: คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ

8. แบบ บตพ.9: คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

กรณีขอเพิ่มผู้ชำนาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

1. แบบ บตพ. 2: คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

2. แบบ บตพ.4แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

3. แบบ บตพ.5: หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. แบบ บตพ.6บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

5. แบบ บตพ.7บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

6. แบบ บตพ.9คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 

กรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

1. แบบ บตพ. 2: คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

2. แบบ บตพ.4แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

3. แบบ บตพ.5: หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. แบบ บตพ.6บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

5. แบบ บตพ.7บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

6. แบบ บตพ.8คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ

 

กรณีขอลดผู้ชำนาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

1. แบบ บตพ. 2: คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

2. แบบ บตพ.4แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

3. แบบ บตพ.5: หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. แบบ บตพ.6บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

5. แบบ บตพ.7บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

 

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. ข้อแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม ประเภทบุคคลธรรมดา

2. แบบ บตพ.1: แบบคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

3. แบบ บตพ.4แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 

4. แบบ บตพ.6บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

5. แบบ บตพ.7บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

6. แบบ บตพ.8คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ

7. แบบ บตพ.9คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 1

8. แบบ บตพ.9คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 2

 

ประเภทนิติบุคคล

1. ข้อแนะนำการกรอกแบบฟอร์ม ประเภทนิติบุคคล

2. แบบ บตพ.1: แบบคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

3. แบบ บตพ.4แบบคำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

4. แบบ บตพ.5หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

5. แบบ บตพ.6บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ

6. แบบ บตพ.7บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

7. แบบ บตพ.8คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ

8. แบบ บตพ.9คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 1

9. แบบ บตพ.9คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ คนที่ 2

 

สรุปเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต

Visitors: 399,850