วิธีการยื่น

วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต

  • ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

   ยื่นคำขอที่อาคาร 4 ชั้น 3
    งานขึ้นทะเบียนและกำกับการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

    เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

  • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

   จัดทำหนังสือนำส่งแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน จัดส่งไปยัง 

    อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

Visitors: 399,849