Download

เอกสารสัมมนา “การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพื่อการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาต”


 


 

คู่มือ แนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1


เอกสารสัมมนา "การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สำหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"

Part 1 : ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
Part 2 : เกณฑ์การตรวจสอบการจัดการพลังงาน
Part 3 : การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน

 

เอกสารสัมมนา“การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
เพื่อการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาต”

Part 1 : "แนวนโยบายด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

Part 2 : “แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”

 

 

  คู่มือการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ 


 

 คู่มือการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 

 

 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ


 

คู่มือ แนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 


   คู่มือกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


X-Stand เผยแพร่องค์ความรู้

         

 X-Stand อันที่ 1-4

 X-Stand อันที่ 5-9

 


เอกสาร "สัมมนาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(การจัดการพลังงาน) และการเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล"

Part 1

Part 2

 


 

แบบฟอร์มในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

1. แบบฟอร์มกำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฯ

2. แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการสอบถามหรือสัมภาษณ์ฯ

3. รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินงานตามข้อกำหนด

4. คำรับรองการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฯ

5. คำรับรองการเข้าตรวจสอบการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

6. รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

Visitors: 399,847