กฎหมาย

 •  

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

 •  

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2555

 •  

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.2552

 •  

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ.2552

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2556

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2556

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ      รับรองการจัดการพลังงาน

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558

 

รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงาน (เพิ่มเติม)

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2559

 •  

รายชื่อโรงงานควบคุมเอกชนและอาคารควบคุมเอกชน (≥ 2,000 kW) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2560

 •  

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตั้งแต่รอบปี 2560

 

Visitors: 399,848