วิธีการสมัคร Line Official Account 

ค้นหา ID: @LTD2696A หรือ Scan QR Code

 

Facebook Fanpage: Search คำว่า

Thai Energy Auditor

 แล้วกด Like


 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (การจัดการพลังงาน) และการเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

แจ้งแผนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รอบปี 2558

 

1. รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 59

  2. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม
 

3. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559 พร้อมใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dede.go.th ติดต่อ 0 2223 0021-9 ต่อ 1038

 

4. เอกสารสัมมนาแนวนโบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม

- แนวนโยบายการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

- การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
  โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 

5. รายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

6. รายงานผลการศึกษา “แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

 

7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

  8. ประกาศกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาด
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ในรอบปี 2558
  9. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 

Brought By Browser%20Shop
Brought By Browser%20Shop
Visitors: 198,529